The Obliteration of a People Afdrukken
Boeken over West-Papua

Carmel Budiardjo & Liem Soei Liong, TAPOL
London, 1988, third edition (revised), 142pp.