SWP start juridische stappen tegen de Staat der Nederlanden PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag 14 maart 2015 10:37

Beste sympatisant,

Stichting West Papua (SWP) gaat juridische stappen tegen de Staat der Nederlanden ondernemen om het Nederlands verzaken in de onheuse overdracht van West Papua aan Indonesië aan te kaarten. De zaak wordt gebaseerd op het 2e Kamerrapport van Professor Drooglever “Een Daad Van Vrije Keuze”.

SWP wil met de rechtszaak bereiken dat het welzijn van de papua-bevolking in West Papua wordt aangekaart en aanzienlijk zal verbeteren. Dit zal de laatste mogelijkheid zijn het onrecht de Papua's aangedaan juridisch aan te kaarten en zo de rechtszekerheid van de papua's ten goede te laten keren.

De advocaatkosten voor deze rechtszaak zullen fors zijn. Het bestuur van onze stichting / vereniging spoort u daarom van harte aan bijgaande toelichting van SWP te lezen en de SWP financieel te steunen met een donatie.

 

            Bankrekening NL89 TRIO 0784 9398 96

            t.n.v. Stichting West Papua

            Amersfoort

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van uw Stichting/vereniging.

SWP flyer downloadable als pdf

Bijlage downloadable als pdf

 

Commentaar:

 

Stichting West Papua gaat de Staat der Nederlanden aanklagen maart 2015 Het is aan iedereen bekend dat de situatie in West Papua, het voormalig Nederlands Nieuw Guinea, op allerlei terrein problematisch genoemd mag worden. Veel Nederlanders hebben er begrip voor dat organisaties als de onze op wantoestanden in West Papua wijzen en de Nederlandse regering vragen zich ten behoeve van meer gerechtigheid en verbetering van de levensomstandigheden van Papua's in te spannen. Concreet zou dit moeten betekenen dat ook Nederlandse Regering reële en doortastende inspanningen worden geleverd in de sfeer van mensenrechten, volkenrechtelijke afspreken en normen, en behoorlijk bestuur zoals wij dat in Nederland kennen. Bij alle deelnemers van de Samenwerkende Organisaties voor West Papua (SOWP) heerst de vaste overtuiging dat Nederland wat het voornoemde betreft in ernstige mate is tekortgeschoten. Nederland is blijvend medeverantwoordelijk voor de ontwikkelingen in West Papua. Al in 1969 erkende toenmalige minister van buitenlandse zaken Luns dat Nederland een morele verantwoordelijkheid draagt. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat en de erkenning van een morele relatie hebben een juridische gevolg. De Nederlandse Staat is immers een rechtssubject van publiekrechtelijke orde. Elke daad van de Nederlandse Staat of het in gebreke blijven daarvan, kan immers juridisch getoets worden. De norm van Zorgvuldigheid en Behhorlijk Bestuur is een essentieel element in de juridische toetsing van het handelen, of omissie van handelen, door de Nederlandse overheid als rechtssubject van publiekrechtelijke orde. Voor de burger is handhaving van deze norm wezenlijk voor zijn rechtsszekerheid waar het zijn verhouding met de overheid betreft. Het is onbetwistbaar dat er spanning bestaat tussen enerzijds door de Nederlandse Staat gestelde daden, of het in gebreke blijven van daden, ten aanzien van West Papua en anderzijds zowel de beginselen van Nederlandse recht als het Volkenrecht. De Stichting West Papua (SWP) heeft voortgebouwd op de conclusies van historisch wetenschappelijk onderzoek, vooral research naar relevante procedurele internationale rechtsregels, zowel volkenrechtelijke als strafrechtelijke. Dit leidde onder meer naar gebleken verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, naar de Veilgheidsraad en het Internationale Hof van Justitie in Den Haag.

 

Commentaar:

 

Mijn ouders, mijn zus en ik hebben vlak bij het Sentani meer gewoond. We moesten halsoverkop terugkeren naar Nederland. De reden ? met name omdat het Nederlandse leger in oorlog was met het Indonesiesche leger en Australie het vertikte om Nederland een steun basis te geven. De kosten om Nieuw Guinea te beschermen werden te hoog, dus besloot de Nederlandse regering Nieuw Guinea op te geven. Een ding weet ik zeker, (volgens mijn ouders) Nederland heeft het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea overgedragen aan de Papuase bevolking. Indonesie zag hun kans en zijn in oorlog geraakt met de Papua's.Er zijn duizenden indonesiers GEDEPORTEERD naar Nieuw Guinea. Niemand (lees geen land in de wereld, hetzij op diplomatieke of militaire manier)die opstond voor de Papua's en tegen de Indonesiers. Indonesie heeft van Nieuw Guinea een puinhoop gemaakt (Genocide, duizenden hectare Boskap,  vervuilende bedrijven en voor miljarden aan grondstoffen gedelft waarvan de papua's nooit iets hebben teruggezien.)   Als Australie toen met ons had samengewerkt was al die ellende niet begonnen.
Er wordt alleen geklaagd en gemopperd over al die zielige Papua's. Maar er wordt niets nuttigs gedaan om die smerige ploppors het land uit te jagen en de Papua's hun land terug te geven. Ik ben 61 jaar,( te oud om aktief deel te nemen aan onderstaande) en volg al heel lang wat er in Nieuw Guinea gebeurt, maar nog nooit is er sprake geweest dat Nederlanders samen met de Papua's dat terug pakten waar de Papuase bevolking recht op heeft. Geef mij voldoende wapentuig en de macht.............

Met vriendelijke groet,

Dhr. R. Casteelen