Van: Kobe Oser
Datum:26-03-2014 09:53 (GMT+01:00)
Aan: Aad Kamsteeg ,opinie @ nd.nl,hapin @ hapin.nl
Cc: "handschrift @ christenunie.nl" ,bestuur @ christenunie.nl,info @ perspectief.nu,wi @ christenunie.nl
Onderwerp: RE: T.a.v Drs. Aad Kamsteeg: Papua's VERRADEN ipv vergeten volk

Geachte heer Kamsteeg,
 
In het belang van onze Vrijheidsstrijd voor West Papua Melanesia en met het oog op de het bezoek van Minister Schultz- Haegen met een 16 koppige delegatie kooplieden op 31 maart as. aan Indonesië, verzoeken wij u deze reactie op uw artikel te delen en te verspreiden onder de uwen. 

Met dank en vr. gr. Kobe Oser secretariaat.


=========================================================

Re: Papoea’s, een vergeten volk - Nederl. Dagblad

Door:  Kobe Oser Kores / United We Stand

Geachte heer Aad Kamsteeg ,
 
 De titel van uw verhaal Papoeas vergeten volk is mogelijk commercieel voor u interessant maar voor de Kobe Oser vereniging die  al sinds 1964 met uw persoon bekend is maakt dit geen enkele indruk. Kobe Oser en U kennen elkaar uit de periode dat u bestuurslid was van de Jongeren- tak door de Eeuwen Trouw met als motto "West Papua Geen Kolonie" met aanverwante demonstraties door Den Haag. Wij constateren wederom dat u voor de ellendige situatie in West Papua Melanesia GEEN CONSTRUCTIEVE BIJDRAGE LEVERT OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE UITBUITING EN MILITAIRE BEZETTING.
 
 Wij kennen u al vanf de jaren 60 vorige eeuw als opkomende journalist in dienst van de gereformeerd vrijgemaakte krant - Het Gezinsblad - van wijlen dhr Piet Jongeling (het huidige Nederlands Dagblad) en u was al zeer actief met de kwestie West Papua. Zelfs bij de oprichtingsvegadering van Gereformeerd Politiek Verbond in de Circus theater in Scheveningen hield onze leider Marcus Wonggor Kaisiepo Ms. een toespraak, omdat op het GPV- Verkiezingsmanifest het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's werd vermeld. Dit leidde in dat verkiezingsjaar tot de ALLEREERSTE TWEE KAMERZETELS VOOR HET GPV in de Tweede Kamer (dhr Jongeling uit Amersfoort en Dr.Verburg uit Dordrecht). Kobe Oser demonstreerde vervolgens op het Binnenhof om de motie van Jongeling te ondersteunen met teksten als : "Biafranen & Griekenland zijn niet uw regeringszaken, Beloftes aan de Papoea's moet u waarmaken" en "Mr Jozef Luns speelt JUDASROL".
 
 Tijdens een vergadering in 1966 van alle politieke jongeren PVDA ,VVD ,KVP GPV en CHU in conferentieoord Woudshoten te Zeist was Kobe Oser door u uitgenodigd maar u heeft ons vervolgens geen spreektijd gegeven. Dit omdat stichting Eeuwen Trouw van dhr Coenradie en Comite Zelfbeschikkingsrecht van Ds. Ritzema Bos, vermoedden dat de Kobe Oser delegatie uw paradepaard de heer Nicolaas Jouwe zouden bekritiseren. Kobe Oser en haar aangewezen spreker dhr Fred Korwa verlieten zodoende demonstratief uw vergadering.
 
 De rest is historie met een door uw verenigingen gefinancierde marionet en Papua-misleider de heer Nicolaas Jouwe, die vervolgens met uw Door de Eeuwen Trouw/ Com Zelbeschikking Nieuw Guinea/ Hapin-gelden jarenlang in de gelegenheid is gesteld om de legitieme Papua-strijd voor zelfbeschikking te frustreren. Dit middels verdeel en heers tactiek en het aanzetten tot onderlinge broedermoord vanaf 1972 tussen aanhangers van het One People One Soul symbool via Operatie Tabe (Tanah Besar) in West Papua (gevolg 10.000 slachtoffers zoals vermeld in het Vanuatu akkoord tussen verzetsleiders S. Rumkorem en J. Prai).
 
 Tijdens diezelfde vergadering te Woudschoten werden wij aangesproken door een van de jongeren dhr. Verbeek die net terug was uit Indonesië met belastend foto materiaal van de executie op 12 april 1966 van Mr.Dr. Chris Soumokil op het eiland Obi. De heer Verbeek was solidair met Kobe Oser en weigert zijn foto materiaal van deze executie af te geven. Hij had wel onze ogen geopend met de woorden:"Die Aad Kamsteeg bedoelt het allemaal goed maar die KOLONIALEN (Coenradi en Ritzema Bos) beheren het geld, dus Aad kan helaas niet anders". Voor uw informatie: Het graf van de eerste president van RMS is tot op heden niet aan zijn weduwe mevrouw J. Soumokil - Taniwel en hun zoon Tommy overgedragen.
 
 Heer Aad Kamsteeg , als TV presentator van de redactie Buitenland van EO televisie , hebben wij nimmer meegemaakt dat u een Papoea vertegenwoordiger in welk deskundigen-panel dan ook een gelgenheid gaf om ons eigen verhaal te vertellen. Toen uw gereformeerde mannenbroeder Eimert van Middelkoop als minister van Defensie contracten ondertekende om Corvetten van de Sigma klasse voor de Indonesische marine in Vlissingen te bouwen en te leveren, was er geen protest van de achterban van GPV en was er ook geen kritiek van uw persoon tegen deze wapenleveranties aan het militaire regime van Indonesië. Commercieel gewin prevaleert boven handhaving van mensenrechten, notabene mogelijk gemaakt door een oud adviseur van de stichting HAPIN de heer Van Middelkoop! Graag uw uitleg aan de Papoea's hoe dit kan...

 Exellentie van Middelkoop die als kamerlid op werkbezoek in Hollandia/ Jayapura geweest vertelde nog met trots dat hij in de klas heeft gezeten bij wijlen Jan Victor Kaisiepo. Als dolk in de rug kreeg een van de Corvetten de naam Frans Kaisiepo. Broeder Kamsteeg: Geld wat stom is maakt Recht wat Krom is!
 
 De ellende en genocide waar Papua's mee te maken hebben is voor veel Nederlanders interessant om over te schrijven, een bron van inkomsten en een populair verhaal. Men kan hierop promoveren maar wij Papua's als voormalige rijksgenoten van het Koninkrijk der Nederlanden worden vertrapt, vermoord en onze rijkdommen worden gestolen. Geen enkele Nederlandse regering of vertegenwoordiger uit het bedijfsleven is hier ooit voor ter verantwoording geroepen. Hulde aan de vereniging Milieudefensie die hadden aangetoond dat ABN- Amro clandestien deelnam aan een consortium Freeport McMoran/ Rio Tinto in Tembaggapoera met winsten van rond de miljard US dollar. Geachte Heer Kamsteeg, als onderzoeksjournalist ligt hier een taak voor u om de onderste steen boven te krijgen en de staatsbank ABN Amro ter verantwoording te roepen voor deze HELING.
 
 Nederland moet ophouden om ons Papua volk als zielig, dom en al luie wezens af te schilderen die niet mee kunnen komen in de zogenaamde welvaart in Indonesië. Het feit blijft dat de Papua zich niet met Indonesische bezetters en moordenaars wil inlaten. Met weinig middelen uit eigen zak blijven wij Papua's in staat om op te komen voor het legitieme Recht op zelfbeschikking van West Papua Melanesia. Heer Aad Kamsteeg onafhankelijkheid van West Papua Melanesia wordt bepaald door wij Papua's zelf. Bedelbrieven/ boekverkopen over de ellende van de Papua's is niet meer van deze tijd! Bovendien geeft uw zoveelste verhaal over het Papua-leed waarmee u al veertig jaar bekend bent een eenzijdig beeld.
 
 Wij missen in uw verhaal of de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk nog zendingswerk doet aan de Zuidkust van West Papua/ Nieuw Guinea, waar voormalig Pater Van der Velde na omscholing in Kampen als dominee heel veel goed werk heeft afgeleverd. Of hebben de Gereformeerd Vrijgemaakten zich solidair verklaard met de Hervormde kerk (Protestant Kerken in Nederland) die zich hebben teruggetrokken en hun voormalige Papua Christenbroeders zodoende hebben uitgeleverd hebben aan de Islamic Jihad met Laskar Jihad en Al Kaida elementen. Deze gemeenschappen ontvoeren en deporteren momenteel Papoea kinderen uit dorpsgemeenschappen naar Java die via hersenspoeling worden gedwongen tot de Islam.
 
 Heer Kamsteeg, u dient per ommegaande uit te zoeken waarom de Protestantse Kerken Nederland (PKN) de Synodale oproep van de Hervormde Kerk van 1956 WEIGERT TE HERROEPEN en de PKN nog steeds van mening zijn dat het beste voor de Papua's is dat zij blijven binnen Indonesia en haar barbaarse machthebbers. Deze dubieuze rol van de Nederlandse Kerken heeft veel verdriet teweeg gebracht onder de Christen Papoea's. Hierbij herinneren wij u aan de afscheidstoespraak van premier Prof.Mr.Dr. Jan de Quay: "Ik roep u op Papua's, blijf gezamelijk aan de toekomst van uw land bouwen, de gedachten en de beste wensen van het Nederlandse volk, zullen u blijven vergezellen. Moge God u bewaren". Heer Kamsteeg, helaas worden wij op dit moment door de aanhangers van Mohammed uitgeroeid, en Nederland blijft zwijgen en keert de Papua's de rug toe om wille van economische belangen. H.M. Koningin Beatrix zei ooit in een Troonrede: Nederland is een land van Dominees en Handelaren...
 
 Waarde heer Kamsteeg veegt u allereerst de Nederlandse stoep schoon door een discussie te organiseren via de EO TV waar wij Papoea's als belanghebbenden ook in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen, en waarin wij zodoende het zelfbeschikking van ons Volk van West Papoea mogen verdedigen.
 
 HEER KAMSTEEG U DIENT OP TE HOUDEN MET UW BEWERING DAT PAPUA'S NOOIT ONAFHANKELIJK ZULLEN WORDEN. De politieke toekomst van West Papua Melanesia wordt door Papua's zelf bepaalt! Wij Papua's doen ons best, God doet de rest.
 
Verder wensen wij u alle goeds,
 
 Setia Djudjur Mesra / Fidelitas et Superbia
 Kobe Oser Kores / Kena U Embai
 
 Ben Th. W. Kaisiepo Ms.
 Secretaris Kobe Oser / Eenheid
 E: kobe_oser @ hotmail.com

 

Datum: 26 maart 2014 18:45

Antwoord op het schrijven van Ben Kaisiëpo door Aad Kamsteeg

Geachte heer Kaisiepo,

Met grote verbazing las ik uw uitvoerige mail.
Mijn eerste vraag is: wanneer u al zo lang zulke ernstige bezwaren ten aanzien van mijn bemoeienis met Papua heeft, waarom dan nooit geprobeerd eens een persoonlijk gesprek te voeren? Een groot aantal misverstanden zou dan gemakkelijk uit de weg geruimd zijn. Dit stelt mij oprecht teleur.
Ik zal kort reageren op allerlei zaken die u noemt

1. Dat ik commercieel win bij mijn verhaal over Papua is haast beledigend. Ik heb nooit financieel gewonnen bij mijn inzet voor uw volk, integendeel: er geld in gestoken. Het zou prettig zijn als u althans ten aanzien van dit punt uw excuses aanbiedt. Hier is mijn integriteit in geding.

2. ik doe in publicaties en interviews niet anders dan de uitbuiting en militaire bezetting aan de orde stellen, ook recent weer twee maal bij EO-Radio.

3. Van de conferentie in Woudschoten die u noemt - waarschijnlijk zo'n halve eeuw geleden- kan ik me niet herinneren dat ik erbij betrokken was dat - zoals u beweert - Kobe Oser bewust geen spreektijd kreeg.

4. Wij hebben als DDET nooit willen kiezen tussen Kaisiepo sr. en Jouwe. Pas toen Jouwe over door ons ingezamelde financiën wilde gaan beslissen en wij onze eigen verantwoordelijkheid wilden behouden, heeft hij zich zelf ons afgekeerd. Ik had met beiden erg goede contacten.

5. Ik heb de heren Coenradi en Ritzema Bos, die ik heel goed kende, nooit betrapt op koloniale gedachten in de zin van: Ambon en/of Papua zouden bij Nederland moeten horen.

6. Van verdeel en heers is geen sprake geweest. Integendeel, DDET heeft meermalen geprobeerd de altijd sterk verdeelde Papoea-ballingen in Nederland tot meer eenheid te brengen. Wij zijn teleurgesteld dat die verdeeldheid nog steeds erg groot is.

7. Ik was freelancer bij de EO, kwam als de gelegenheid er was steeds op voor het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's, maar had en heb geen invloed op de vraag wie de EO al dan niet uitnodigt voor een interview. Ik zat en zit niet in een of andere redactie.

8. Wat de wapenleveranties betreft, ik heb in o.a. Zelfbeschikking steeds mijn stem daartegen verheven. Toen ik in bestuursraden van het GPV zat, zijn wij steeds voor de Papoea's opgekomen. In de ChristenUnie speel ik geen rol en invloed op het denken van Eimert van Middelkoop over Indonesië heb ik nooit gehad.

9. De Nederlandse regering is eerst door DDET en later door ZMP (Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Papoea's) voortdurend mede verantwoordelijk gesteld voor wat er in Papua gebeurt.

10. Ik moet het beoogde boek nog schrijven en de meeste artikelen in verband met mijn recente reis eveneens. Of ik een eenzijdig beeld schets, kan pas daarna worden vastgesteld.

11. Wat de Vrijgemaakten nog in Papua doen, kunt u te weten komen door zich te wenden tot bv. De Verre Naasten te Zwolle.

12. Waarom zou juist ik ,,per ommegaande'' moeten uitzoeken wat de PKN al dan niet met Indonesië doet? Ik wil me daar best eens mee bezig houden, maar het ligt meer voor de hand dat leden van de PKN die sympathiseren met de zaak van de Papoea's dat doen.

13. Ik wil u adviseren, wendt u zich tot bv. de EO met het verzoek uw zaak te verdedigen. Ik ben het met u eens dat in de eerste plaats de Papoea's zelf hun eigen zaak moeten verdedigen.

14. Ik heb nooit beweerd dat Papua nooit onafhankelijk zal worden. Ik heb slechts gezegd dat dit onder de huidige omstandigheden onmogelijk is: mineralen die Indonesië wil behouden, een superieur Indonesische militaire macht, gebrek aan internationale steun voor de Papoea's.

Enfin, ik vind het spijtig dat u heeft gemeend uw mail naar partijen te sturen waarmee ik over de Papoea's helemaal geen contact heb.
Graag nodig ik u uit voor een nadere kennismaking, bv. tijdens een van de bestuursvergaderingen van ZMP, de stichting die uiteindelijk graag hetzelfde wil als u. Het is niet nodig dat wij tegenover elkaar staan.

Met vriendelijke groet,
Aad Kamsteeg